Disclaimer

Wij hebben al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op onze site correct is. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor schrijffouten (of de elektronische variant daarvan) en behouden ons het recht voor om dergelijke onjuistheden te corrigeren en bestellingen te weigeren die op basis van dergelijke foutieve informatie zijn geplaatst.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, af verkooppunt te Nieuwstadt.
Prijs- model- en specificatiewijzigingen voorbehouden.


Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Isoform Vliegengordijnen gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Isoform Vliegengordijnen opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3. Prijs
a. De prijzen van alle producten, ook die via onze Internetsite kunnen worden besteld, zijn vermeld in Euro's inclusief 19 procent omzetbelasting (BTW.) en exclusief porto- en behandelingskosten tenzij anders is vermeld
b. De prijzen van goederen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
c. Prijs arbeidsloon is € 36,00 excl. 19% BTW per manuur.

Artikel 4. Levering
a. De door Isoform Vliegengordijnen opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
b. Levering vindt uitsluitend plaats in Europa.
c. Verzenden geschiedt tegen eigen risico van de koper.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Isoform Vliegengordijnen daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Isoform Vliegengordijnen de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 6. Betaling
a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen indien afgehaald contant, indien bezorgt vooraf te betalen.
b. Isoform Vliegengordijnen heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
c. Indien Isoform Vliegengordijnen, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van € 30,00 excl. BTW aan administratiekosten verschuldigd.
d. Indien Isoform Vliegengordijnen haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Isoform Vliegengordijnen.
e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De door Isoform Vliegengordijnen geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Isoform Vliegengordijnen volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Isoform Vliegengordijnen geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Isoform Vliegengordijnen garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Isoform Vliegengordijnen, dan wel tussen Isoform Vliegengordijnen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Isoform Vliegengordijnen, is Isoform Vliegengordijnen niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Isoform Vliegengordijnen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Isoform Vliegengordijnen gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Isoform Vliegengordijnen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Isoform Vliegengordijnen deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12
Op overeenkomsten gesloten tussen Isoform Vliegengordijnen en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13
De op onze internetsite vermelde informatie en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van juistheid en verkregen via de websites en publicaties van de betreffende fabrikant. De actueel te leveren artikelen kunnen verschillen van de afgebeelde en/of gepubliceerde artikelen. Hieraan kunnen door koper geen rechten worden ontleend en dit is nimmer een reden voor terugname, omruil of restitutie.

Artikel 14
Isoform Vliegengordijnen hanteert de garantievoorwaarden van haar leveranciers c.q. de producenten van de door haar geleverde produkten.

________________________________________________________________________________________________________________
Copyright 1981 Isoform Nieuwstadt
Mail: info@isoform.net